SC ISSUE MONITORING SRL organizeaza prezenta procedura de achizitie pentru contractarea seviciilor de dezvoltare a unui program informatic de tip “Platforma online”, conform Specificatiilor prezentului anunt.
Orice referire din cuprinsul prezentei documentații (inclusiv a anexelor la procedura) la o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”.

Obiectul contractului de achizitie 
Achizitie servicii pentru proiectul: “DEZVOLTAREA SC ISSUE MONITORING SRL PRIN POR”
Serviciile solicitate constau in dezvoltarea unui soft/program informatic de tip „Platforma online” conform Anexei nr. 1 la prezenta procedura.
Locul de livrare al bunurilor/serviciilor achizitionate: Mun. Sibiu, str. Drumul Ocnei, nr.4, jud. Sibiu, România Tipul contractului: Contract de servicii.
Durata contractului: fiecare ofertant va preciza in oferta durata de executie a serviciilor de dezvoltare a softului.
Perioada de garantie: perioada minima de garantie acceptata pentru solutia propusa este de 12 luni.

Calendarul procedurii:
Publicarea anuntului de participare: 15.06.2021
Data limita pentru primirea solicitarilor de clarificari: 18.06.2021, ora 14,00
Data limita pentru transmiterea (publicarea clarificarilor): 22.06.2021, ora 14,00
Data limita pentru primirea ofertelor: 30.06.2021, ora 12,00
Deschiderea ofertelor: 30.06.2021, ora 14,00

Valoarea estimata si conditii financiare
Valoarea estimata a contractului pentru achizitionarea serviciilor de dezvoltare „Platforma online” este de 415.408,50 lei fara TVA.

Conditiile de calificare la procedura care vor trebui indeplinite:
a. Declaratie privind evitarea conflictului de interese in conformitate cu Art 14 si Art 15, OUG 66/2011 – Model Formular Anexa 2 la procedura.
b.Certificat constatator valabil emis de ONRC, sau document echivalent.
c. Declarație privind îndeplinirea criteriilor minime prevăzute în caietul de sarcini- Anexa 3 la procedura

Structura si modul de prezentare a ofertelor:
1.Scrisoare de inaintare in care vor fi specificate documentele depuse si numarul de pagini al fiecarui document.
2.Documentele de calificare prevazute la punctul 3.5.
3.Propunerea tehnica – va imbraca forma unui document distinct, care va trebui sa contina cel putin urmatoarele capitole:
– Prezentarea companiei/asocierii și a experienței în dezvoltare de aplicații similare;
– Prezentarea echipei de experți propusă pentru implementare ;
– Detalierea modului de execuție a aplicației;
– Calendarul privind execuția serviciului;
– Măsuri privind buna execuție a contractului și asumarea riscului contractului;
4.Propunerea financiara – fiecare ofertant va completa si depune formularul Propunere financiare – Anexa 4 la prezenta procedura.

Documente aferente procedurii:

Anunt achizitie publică

Specificatii tehnice

Link procedura de achizitie